Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dienstverlening van de besloten vennootschap AT&B Consultants B.V., gevestigd te Bussum, tevens zaak doende onder de naam Facturenbeheerders.nl, nader te noemen AT&B.

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Woerden, onder inschrijfnummer 32038311, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van AT&B vervallen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht van AT&B tot het verlenen van diensten en/of verrichten van werkzaamheden, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsmede het op basis van een sub-licentie gebruikmaken van software (verder te noemen “de software”) en/of het online Platform (verder te noemen “het Platform”) en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door AT&B schriftelijk is bevestigd.

1.3 Onder de Software wordt verstaan:
a. CashflowByWeb® (CfBW) bestaande uit de modules:
– BillingByWeb (=het digitaal verzenden van facturen, eventueel met bijlagen, het initiëren van de aanvaarding van facturen) en
– CollectingByWeb (=het opvolgen van openstaande facturen en het bevorderen van de betaling ervan); en/of
b. alle overige en/of toekomstig te ontwikkelen software, voor zover deze in sub-licentie wordt gebruikt.

Onder het online Platform wordt verstaan:
a. CashflowByWeb®-Platform , te bereiken via de website: https://start.cashflowbyweb.com/Logon.aspx; en/of
b. alle overige en/of toekomstig op te zetten aanvullende platfora ten behoeve van de dienstverlening van AT&B.

1.4 Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke – of rechtspersoon die aan AT&B een opdracht tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van facturenbeheer of anderszins verstrekt, dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met AT&B voert.

1.5 Alle leveringen van diensten worden geacht te zijn geschied te Bussum.

1.6 Afspraken met en toezeggingen van personeel van AT&B of door AT&B ingeschakelde derden, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden AT&B niet, tenzij schriftelijk door AT&B bevestigd.

1.7 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan AT&B, van welke aard ook, tenzij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is niet voldoende voor de verwerping van deze Algemene Voorwaarden.

1.8 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort op die overeenkomst van toepassing. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij schriftelijk anders bevestigd door AT&B.

1.9 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien AT&B schriftelijk of via E-mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.10 Uitgaande E-mails van AT&B waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden AT&B op geen enkele wijze.

1.11 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.12 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

1.13 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

1.14 Indien de AT&B deze Algemene Voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. AT&B hoeft dan de Algemene Voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

1.15 Deze Algemene Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden behorende bij de Tijdelijke Sub-licentie met betrekking tot de software (hierna: Gebruikersvoorwaarden Software). In geval van verschil tussen deze Algemene Voorwaarden en hetgeen bepaald is in de Gebruiksvoorwaarden Software, gaan de Gebruiksvoorwaarden Software vóór het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden indien het onderwerpen gerelateerd aan het gebruik van de Software en/of het Platform betreft.

2. OFFERTES, PRIJZEN EN TARIEVEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. AT&B is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door AT&B of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door AT&B gemaakte kosten zullen worden doorberekend tegen het overeengekomen tarief.

2.3 De tarieven gelden voor werkzaamheden op werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten werkdagen, heeft AT&B het recht een toeslag te berekenen over het tarief.

2.4 Alle door AT&B opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W., koeriers- en verzend-, reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen of tarieven in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op of bij de daarbij aangegeven hoeveelheden, volumes, kentallen, ramingen en uitgangspunten.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.6 Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht gegevens en/of documentatie, waaronder modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is AT&B niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat voor het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens en/of documentatie zijn overgelegd naar verhouding meer werk nodig is dan voor het gedeelte waarvoor wél gegevens en/of documentatie zijn overgelegd.

2.7 Indien een opdracht uitblijft, behoudt AT&B zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp , teken en calculatiekosten ten behoeve van het uitbrengen van de offerte of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.8 Wijziging van opgegeven prijzen of tarieven, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zo zal AT&B gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van datacommunicatietarieven, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor AT&B kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.9 AT&B heeft het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de opdrachtgever. AT&B zal de opdrachtgever hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

3. TOT STANDKOMING VAN OPDRACHTEN

3.1 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en diensten.

3.2 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever per direct. AT&B is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan AT&B kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden AT&B eerst na schriftelijke acceptatie.

3.4 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AT&B ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is AT&B hieraan niet gebonden en is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door AT&B zijn bevestigd.

3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan AT&B alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten en nog te maken kosten te vergoeden. Daarnaast is AT&B gerechtigd vergoeding van schade ten gevolge van de annulering, waaronder winstderving, te verlangen.

3.6 Hogere kosten ten gevolge van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht of opgegeven, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.7 AT&B behoudt zich het recht voor meer of extra werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het overeengekomen (meerwerk)tarief, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze meer of extra werkzaamheden.

4. INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens AT&B vereist, mag AT&B bepaalde leveringen, diensten en/of werkzaamheden door derden laten verrichten.

4.2 Indien de opdracht met zich brengt dat AT&B met meerdere, door de opdrachtgever aangestelde, derden moet samenwerken, zal de opdrachtgever een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van AT&B.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, informatie en documentatie tijdig en op de door AT&B gewenste wijze aan AT&B ter beschikking stelt;
b. eventuele door de opdrachtgever aan AT&B verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. de door AT&B geleverde zaken door de opdrachtgever conform de door AT&B verstrekte en/of geleverde (gebruiks-)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden alsmede adequaat beveiligd worden;
d. ingeval er werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever dienen plaats te vinden, AT&B op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
e. AT&B op deze locatie kan beschikken over een volledig ingerichte werkplek met alle benodigde voorzieningen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie juist en volledig zijn en vrijwaart AT&B voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens, informatie en documentatie.

5.3 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de ontvangsten van betalingen van hun debiteuren op de uitstaande facturen tijdig, bij voorkeur dagelijks, verwerkt in de financiële administratie, die terstond en dus zonder vertraging met CashflowByWeb (CfBW), hetzij manueel dan wel geautomatiseerd, wordt gesynchroniseerd.

5.4 Bij niet- of niet – tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, informatie en/of documentatie of bij niet of niet -tijdige verwerking van de betalingen op openstaande facturen door de opdrachtgever, is AT&B gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens, informatie en documentatie, dient door opdrachtgever te geschieden.

5.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de materialen, hulpmiddelen of eigendommen die AT&B tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen.

5.6 Indien niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is AT&B gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Zulks onverminderd het recht van AT&B om de overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan AT&B verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.7 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en AT&B nalaat van de opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van AT&B om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

5.8 Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze (rechts)personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

6.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van opdracht over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

6.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers of door hem ingeschakelde personen zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

6.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.

6.4 Het is AT&B te allen tijde toegestaan om op de website of in brochures, promotiemateriaal etc. te vermelden dat AT&B voor de opdrachtgever facturenbeheer verricht of overige diensten verleent.

6.5. Voor de goede uitvoering van de dienstverlening en afwikkeling daarvan, worden persoonsgegevens uitgewisseld. Bij de doorzending van persoonsgegevens aan AT&B, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige wijze van doorzending en ter beschikkingstelling van deze persoonsgegevens. Onder een veilige ter beschikkingstelling wordt onder andere begrepen dat de opdrachtgever voor het doorzenden van de persoonsgegevens een rechtmatige grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens heeft en dat de opdrachtgever deze persoonsgegevens voor een specifiek doel op een veilige wijze aan AT&B zendt. Bij een veilige verzending dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de verzending zowel digitaal als niet-digitaal correct, althans op een wijze met de meeste privacy waarborgen omkleed, plaatsvindt.

6.6. AT&B is gehouden tot bescherming van de persoonsgegevens vanaf het moment dat de persoonsgegevens van de opdrachtgever in haar macht zijn gekomen totdat de persoonsgegevens van de opdrachtgever vernietigd worden óf op een veilige wijze weer aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

6.7. AT&B zal persoonsgegevens alleen delen met haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden voor zover het delen noodzakelijk is voor een goede uitvering van de opdracht, de financiële afwikkeling daarvan en ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening van AT&B in het algemeen.

6.8. AT&B zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt de toestemming van de opdrachtgever in verlening van de opdracht geacht besloten te zijn.

7. RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE, VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1 AT&B zal alle van de opdrachtgever ontvangen gegevens, informatie en documentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze gegevens, informatie en documentatie te voorkomen.

7.2 AT&B werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft. Daarnaast zorgt AT&B ervoor dat er voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar te beschikking gestelde persoonsgegevens.

7.3 Bij inschakeling van derden legt AT&B deze derden de verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt zij – voor zover noodzakelijk – extra waarborgen om de veiligheid van de persoonsgegevens te bewerkstelligen. Ook worden er zonder toestemming geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gedeeld, tenzij AT&B daartoe wettelijk verplicht is of ingeval AT&B toestemming heeft voor deze verwerking.

7.4 AT&B is echter nimmer aansprakelijk voor teloorgaan door brand, verlies, diefstal, ongeoorloofd kopiëren door derden, of het tenietgaan van deze gegevens, informatie en documentatie – al dan niet door hackers – tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van AT&B of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

7.5 Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt AT&B de verantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte. Verder zal AT&B zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

7.6 Een datalek ontslaat de opdrachtgever of derden niet van hun verplichtingen uit de overeenkomst met AT&B, tenzij de opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk kan maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van AT&B. Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij opdrachtgevers van AT&B, dienen aan AT&B gemeld te worden binnen 12 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.

7.7 De opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan AT&B verstrekte digitale (bestanden), gegevens, informatie en documentatie.

7.8 AT&B heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door AT&B of door ingeschakelde derden vervaardigde digitale bestanden.

7.9 In het kader van de AVG zal AT&B persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij
– De cliënt toestemming verleent voor een langere bewaartermijn
– AT&B op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

8. (OP)LEVERINGEN / UITVOERING VAN DE OPDRACHT

8.1 Overeengekomen (op)leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen worden door AT&B slechts bij benadering opgegeven en kunnen derhalve nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.

Indien AT&B de overeengekomen prestatie(s) niet of niet tijdig levert, dient AT&B derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan AT&B nog een redelijke termijn van minimaal 4 weken wordt gegund om de (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

Een overeengekomen (op)leveringstermijn geldt uitsluitend als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever AT&B bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door AT&B schriftelijk is bevestigd.

8.2 De (op)leveringstermijnen of uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van AT&B eventueel benodigde gegevens, informatie en documentatie door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.

8.3 Overschrijding van een (op)leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.

8.4 AT&B is gerechtigd tot levering of uitvoering van de werkzaamheden of dienstverlening in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk en/of periodiek door AT&B kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het artikel “betaling”.

8.5 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van AT&B, tenzij door haar opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het artikel “Overmacht”.

8.6 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

8.7 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de te verwerken/voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij AT&B wordt aangeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling, spoedverwerkingen e.d., zal AT&B daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

8.8 AT&B verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, en overeenkomstig de in de branche geldende normen, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

8.9 AT&B zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door AT&B geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

8.10 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan AT&B onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is of niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal AT&B met de opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. AT&B zal de opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft AT&B in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

8.11 Indien de opdrachtgever aan AT&B opdraagt om een opdracht uit te voeren ten behoeve van zijn/haar eigen opdrachtgever , is AT&B – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met deze uiteindelijke opdrachtgever over de technische uitvoering van de opdracht.

9. OVERMACHT

9.1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever of AT&B, is AT&B gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.2 Onder overmacht aan de zijde van AT&B wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van AT&B, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van AT&B.

9.3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende (computer)virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoeren van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke toeleveringen aan AT&B door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der toeleveringen, welke de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

9.4 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst van opdracht reeds ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens AT&B tot aan dat moment na te komen.

9.5 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door AT&B een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van (dat deel van) de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

10. KLACHTEN

10.1 AT&B zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden of wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

10.2 Voor door derden, door bemiddeling van AT&B geleverde zaken is AT&B nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

10.3 Bij het gebruik van voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht benodigde diensten of leveringen van derden (zoals providers), baseert AT&B zich op de informatie die leverancier en/of dienstverlener (provider) hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de leverancier en/of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. AT&B zal de opdrachtgever hierover informeren.Voor door ingeschakelde derden geleverde zaken is AT&B nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

10.4 Voor de Software en het Platform gelden de garanties zoals deze door ontwikkelaar en/of eigenaar daarvan worden afgegeven, overeenkomstig het bepaalde in de sub-licentieovereenkomst danwel de Gebruiksvoorwaarden Software.

10.5 AT&B garandeert niet dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten , geschikt is voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te gebruiken of gebruikt.

10.6 De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de door AT&B geleverde gegevens en documentatie deze te controleren. Eventuele zichtbare gebreken, fouten en/of onvolkomenheden die bij een controle van de gegevens en documentatie geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de gegevens en documentatie schriftelijk aan AT&B te worden gemeld.

10.7 Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 8 dagen na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten – schriftelijk aan AT&B te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

10.8 Alle klachten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de handelswijze van AT&B kunnen worden neergelegd bij de Privacy Protection Officer (PPO) van AT&B voor de afhandeling. Indien na overleg met of de afhandeling van de klacht door de PPO, de opdrachtgever of de betrokken derde niet tevreden is, dan kan de opdrachtgever resp. de betrokken derden zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.9 Gebreken, fouten en/of onvolkomenheden, die redelijkerwijs niet binnen de in de vorige bepalingen vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan AT&B worden gemeld, terwijl opdrachtgever de be of verwerking resp. verspreiding van gegevens onverwijld dient te staken c.q. het gebruik zoveel mogelijk dient te beperken.

10.10 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan AT&B is gemeld, worden de gegevens en documentatie geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en/of worden de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. geleverd.

10.11 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Klachten over een deel van de geleverde prestatie of de verrichtte werkzaamheden, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie of alle verrichte werkzaamheden.

10.12 De opdrachtgever dient AT&B in staat te stellen de klacht te onderzoeken en zal alle voor de klacht relevante informatie aan AT&B verstrekken. Opdrachtgever zal alle door AT&B voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door AT&B in de gelegenheid te stellen – ter plekke – een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

De aan dit onderzoek verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

10.13 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de Software en het Platform en/of het resultaat van de door AT&B verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten indien aan de Software en/of het Platform en/of dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht door de opdrachtgever of indien de opdrachtgever de Software en/of het Platform en/of dit resultaat geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt.

10.14 Geen klachten zijn mogelijk indien de opdrachtgever zelf de benodigde gegevens, informatie en documentatie niet – of niet tijdig – heeft aangeleverd of de betalingen op openstaande facturen niet of niet tijdig heeft verwerkt in zijn financiële administratie.

10.15 Ingeval van een terechte klacht zal AT&B zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van deze overeengekomen werkzaamheden of diensten tegen een aangepast tarief.

10.16 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken, fouten of onvolkomenheden ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

10.17 Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

11. AANSPRAKELIJKHEIDBEPERKING

11.1 AT&B draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of bewuste roekeloosheid, hetgeen opdrachtgever zal moeten bewijzen.

AT&B aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor gebreken, fouten of onvolkomenheden veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld, toedoen, nalatigheid of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

AT&B draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade door een datalek (boetes vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens daaronder begrepen) of enig nadeel voortvloeiend uit de AVG, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van AT&B.

11.2 AT&B kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. AT&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade ten gevolge van tekortkomingen aan en/of fouten bij het door haar of door haar bemiddeling geleverde of de door haar verrichtte werkzaamheden of diensten.

11.3 De opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade, waaronder begrepen alle maatregelen ter beperking van de schadelijke gevolgen van een datalek.

11.4 Iedere schadevergoedingsplicht van AT&B is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door AT&B gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van AT&B beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

Bij overeenkomsten van opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van AT&B daarbij beperkt tot maximaal de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding.

11.5 De opdrachtgever moet AT&B uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

11.6 In geen geval aanvaardt AT&B aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of oneigenlijke gebruik van de door AT&B aangeleverde gegevens of documenten of door de ongeschiktheid van deze gegevens of documenten voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft gebruikt.

11.7 AT&B is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van AT&B als bindend.

11.8 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan AT&B of voor wijziging daarvan, is AT&B niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

11.9 Adviezen worden door AT&B naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

11.10 AT&B is niet aansprakelijk voor schade indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens AT&B verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige of onvoldoende bewaring (opslag) of onderhoud;
c. door fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan AT&B verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of documentatie;
d. ten gevolge van het niet of niet tijdig verwerken door opdrachtgever van betalingen van hun debiteuren op de uitstaande facturen in de financiële administratie;
e. ten gevolge van het niet , niet tijdig verwerken van gegevens, informatie en documentatie, welke niet uitdrukkelijk aan AT&B zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
f. door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever;
g. door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids-)beslissingen door de opdrachtgever al dan niet op basis van de door AT&B geleverde documenten of adviezen. De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;

De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart AT&B uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN COPYRIGHT

12.1 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van AT&B afkomstige of door AT&B gebruikte werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van AT&B, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan AT&B voorbehouden.

13. BETALING

13.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van AT&B daarvoor in aanmerking komt, kan AT&B betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. AT&B is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen.

13.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen een fatale termijn van veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek en in Euro.

Betalingen dienen plaats te vinden via automatische incasso met gebruikmaking van SEPA, waartoe opdrachtgever vóór aanvang van de opdracht een incasso volmacht afgeeft. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een betaling via automatische incasso te storneren om welke reden dan ook.

13.3 Indien in een langere betalingstermijn dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt overschreden, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag. Telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

13.4 Indien de betalingstermijn ten onrechte wordt g overschreden, is AT&B gerechtigd om een bedrag aan administratiekosten van minimaal €150,00 in rekening worden gebracht.

13.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke AT&B moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

13.6 Indien AT&B de opdracht uitvoert ten behoeve van de eigen opdrachtgever van de opdrachtgever, zal opdrachtgever op eerste verzoek van AT&B alle uit deze transactie verkregen vordering(en) op deze eigen opdrachtgever aan AT&B cederen. Opdrachtgever verleent AT&B reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

14.RETENTIERECHT

14.1 AT&B is gerechtigd alle gegevens, informatie en/of documentatie van de opdrachtgever (al dan niet door AT&B vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat AT&B voldoening heeft gekregen van alle kosten voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze werkzaamheden betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens, informatie en/of documentatie van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft AT&B ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

15. FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGHEID

15.1 AT&B heeft altijd het recht de overeenkomst van opdracht zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

15.2 De opdrachtgever moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst van opdracht en deze Algemene Voorwaarden.

16. SLOTBEPALINGEN

16.1 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens AT&B- niet gerechtigd zijn rechten uit een met AT&B gesloten overeenkomst van opdracht, aan derden over te dragen.

16.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan, noch gedurende de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de overeenkomst van opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst als ZZP-er aan te gaan met door of namens AT&B bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,–, voor elke overtreding en van € 1.000,– per week dat deze overtreding voortduurt.

17. GESCHILLEN

17.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

17.2 Op alle overeenkomsten en transacties van AT&B is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

17.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Bussum, 1 juni 2018