Privacyverklaring

Privacyverklaring AT&B Consultants B.V., handelend onder de naam Facturenbeheerders.nl.

AT&B Consultants, tevens handelend onder de naam Facturenbeheerders.nl, verder te noemen AT&B / FB handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante, nationale en Europese, privacywetgeving.

AT&B / FB heeft een Privacy Protection Officer (PPO). De contactgegevens van deze PPO van AT&B / FB zijn:

R.C.P.J. Busemeijer genaamd Lagemann, Postbus 156, 1400 AD Bussum
Telefoon – Mobiel: 06 53 156 093 – E-mailadres:

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u als onze opdrachtgever goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens van uw organisatie verstrekt.
Daarnaast is het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk dat u de hiervoor benodigde, relevante (persoons) gegevens van uw debiteuren aan ons verstrekt.

AT&B / FB verwerkt deze persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en hun debiteuren voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Het verrichten van ondersteunende facturenbeheer activiteiten;
 • Het digitaal dan wel telefonisch contact onderhouden met debiteuren van onze klanten;
 • Het vastleggen van de rapportage over deze contacten;
 • Het beschikbaar stellen van een Nieuwsbrief, zodra deze wordt aangeboden en zo lang deze door een lezer wordt gewenst te worden ontvangen;

AT&B / FB deelt uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw debiteuren niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend, danwel van uw debiteuren daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

AT&B / FB slaat persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet-en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, die noodzakelijk kennis dienen te nemen van deze persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze onze klant- en ict- systemen;
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
 • Door AT&B / FB worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie dit noodzakelijk is in het kader van hun functie;
 • De (persoons)gegevens worden door AT&B / FB niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch minimaal gedurende de voor AT&B / FB geldende wettelijke bewaartermijn;
 • Slechts indien u aan AT&B / FB uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer.
 • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door AT&B / FB, dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Bewaartermijn

De bewaartermijn is 7 jaar, dit is de wettelijk bepaalde fiscale bewaartermijn. Persoonsgegevens worden digitaal gearchiveerd en zijn niet meer zichtbaar zodra de ontvangst van betalingen op nog openstaande facturen zijn ontvangen en verwerkt.

Uw rechten

Bij AT&B / FB heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen voor wat betreft persoonsgegevens die AT&B / FB heeft verzameld en vastgelegd:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een online formulier op onze website. Op onze website kunt u ook informatie vinden over de wijze waarop wij uw verzoek(en) afhandelen.

Indien uw vragen of verzoeken persoonsgegevens betreffen die bij onze opdrachtgever zijn vastgelegd of worden verwerkt, dan kunt u zich wenden tot deze opdrachtgever of verwijzen wij uw vraag of verzoek door naar onze opdrachtgever voor verdere behandeling. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Uw bezoek aan onze website

Uw bezoek en gebruik van deze website wordt anoniem geregistreerd. Uw IP-adres wordt echter gecontroleerd bij het invullen van formulieren ter voorkoming van spam.

Wij gebruiken anonieme gebruiksgegevens om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om:

 • de informatievoorziening te testen en te verbeteren
 • de website beter te beveiligen
 • onderhoudsmomenten in te plannen op momenten die het minst overlast zullen bezorgen
 • storingen te analyseren en op te lossen
Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden:

 • Analytics: Wij gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers van onze website. Dit helpt ons om u zo goed mogelijk te bedienen tijdens uw bezoek aan onze website. Het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren.
 • Beveiliging: Wij gebruiken cookies om fraude of spam op te sporen.
 • Sociale Media: Sommige pagina’s bevatten sociale media-cookies om bijvoorbeeld een pagina of nieuwsbericht te kunnen delen op dat sociale mediaplatform.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden ook mogelijkheden om cookies te weigeren of verwijderen. Raadpleeg de documentatie of privacy-instellingen van uw browser voor meer informatie.

Gegevensverzameling door derden

Wij kunnen ook gebruik maken van web beacons van derden om de effectiviteit van onze website te analyseren. Deze derden kunnen de cookies van hun eigen web beacons instellen en inlezen. Op deze manier kunnen zij informatie over u verzamelen. U kunt zich afmelden voor gegevensverzameling door deze derden via de volgende pagina’s:

 • Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout (u dient hiervoor een browser add-on te installeren)

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze.

Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mocht u over de afhandeling van uw vraag c.q. klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze PPO.

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze PPO niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Bussum, 25 mei 2018